Header

61.jpg

Historia

PREHĽAD HISTÓRIE

(SYSTEMATICKY SPRACOVÁVANÝ V ROKOCH 2011-2017)

Svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista, ktorým začal reformátor Dr. Martin Luther obnovu cirkvi preniklo pomerne skoro aj do nášho kraja – Púchovskej doliny. Už v r. 1580 bol v susedných Lúkach pod Makytou (1,5km od Záriečia) dobre zriadený evanjelický cirkevný zbor, ku ktorému patrilo aj Záriečie a susedné obce. V r. 1612 si postavili evanjelici v Lúkach kostol a takmer 100 rokov sa v ňom mohli slobodne zhromažďovať a vyznávať svoju vieru. Potom v časoch silnej protireformácie bol im kostol odňatý.

Po vydaní tolerančného patentu (1781), ktorý dovoľoval evanjelikom postaviť si kostol v takej obci, kde sa nachádzalo aspoň 100 evanjelických rodín, dochádza k vytvoreniu samostatného cirkevného zboru. K tomuto cieľu Pán Boh daroval cirkvi vzácneho muža, prostého roľníka z ľudu Jána Pastorka Kováča, muža vrúcnej hlbokej viery, ktorý pre usporiadanie samostatného cirkevného zboru vykonal mnoho. Zástupcovia 6 obcí: Záriečia, Mestečka, Zbory, Vydrnej, Lúk pod Makytou a Dubkovej sa dohodli, že si vytvoria samostatný cirkevný zbor so sídlom v Záriečí (30. októbra 1783). Dňa 6.1.1784 povolali za farára Juraja Vodičku, rodáka z Myjavy. Pokiaľ nebolo kostola vykonával služby Božie v stodole. Dňa 10. 5. 1784 položili základný kameň kostola. O 2 roky bola stavba dokončená a dňa 24. 9. 1786 bol chrám Boží seniorom Jánom Zúbekom vysvätený. Zvonica nad kostolom bola vystavaná neskôr v r. 1834. Kostol bol generálne opravený v rokoch 1859, 1961, 1986 a v r. 1993. V rokoch 1991-1992 sme vo filií Zbora postavili nový chrám Boží, ktorý dňa 17. 5. 1992 posvätil br. gen. biskup Pavel Uhorskai.

 

Významným medzníkom histórie a posilnenia protestantizmu bol príchod českých exulantvo po bitke na Bielej hore (1620), ktorí na území lednického panstva našli svoj nový domov. O to viac sa Kralická biblia - Bibli Svatá spolu s Tranovského kancionálom stala nositeľom lutherových myšlienok. 
"Nevzali jsme s sebou nic, po všem veta,
jen Bibli Kralickou, Labyrint světa.
Tatry, vy přijměte nás v té úzkosti,
u vás chceme žíti i zložit kosti."
(pieseň českých exulantov)

 

 

 

Farári v pôvodnom cirkevnom zbore Lúky

 "Lúky patrili k lednickému panstvu. Cirkev lúcka bola predtým pripojená k púchovskej, neskôr bola oddelená. Kňazmi tu boli:

 • Ján Kulhačka (púchovský kaplán, ktorý prijal Lutherovo učenie a na Lúkach ho kázal, neskôr prešiel na Moravu).
 • Matej Garna (prerušený tokoliovskými nepokojmi utiahol sa na Moravu).
 • Juraj Gelenius (z púchovského rektora na kňazstvo povýšený v roku 1608, na Lúkach úradoval 32 rokov).
 • Štefan Gelenius (jeho syn, ordinovaný na kysucko-novomestský diakonát dňa 3. marca 1634, po smrti svojho otca v roku 1639 tu nastúpil kňazský úrad a po 3 rokoch prešiel do Predmiera).
 • Štefan Krušpier ml. (v roku 1642 vyvolený z prečínskej cirkvi, nemci s ním počas vojny zle nkaladali, preto po krátkom čase utŕženého úderu zomrel v roku 1644).
 • Mikuláš Johanides (Kočkovčan, z varínskeho rekturátu povolaný a ordinovaný 6. júla 1644, v roku 1648 prešiel do Sobotišťa).
 • Mikuláš Ekonomi (ordinovaný 18. januára 1648).
 • Ondrej Kulifaj (ordinovaný 8. mája 1647 za žilinského diakona, na Lúkach pôsobil 9 rokov a v roku 1657 prešiel do Predmiera).
 • Ján Petrozelinus (ordinovaný 10. októbra 1657, na Lúkach pôsobil až do roku 1666, jeho žena bola tatarmi zabitá, on chorvátmi prenasledovaný, v roku 1672 prešiel na Hájniky pri Banskej Bystrici).
 • Posledným bol Láni v roku 1671.
 • Po prinavrátení cirkvi v roku 1706 kňazskú službu obdržal Pavol Major, konsenior." 

(zdroj: J. Križan: Zrodená medzi skalami, AMETYST 2010)

Zboroví farári od vzniku zboru v Záriečí:

(pre krátky medailón kliknite na meno, pre podrobný opis pôsobenia kliknite na roky pôsobenia))

 

CIRKEVNÉ MATRIKY ZÁRIECKEJ CIRKVI V ŠTÁTNOM ARCHÍVE BYTČA (od vzniku zboru):

Matrika narodených 1784-1900
Matrika sobášených 1784-1872
Matrika úmŕtí 1784-1906

Pred vznikom samostatného ev.a.v. cirkevného zboru:
Matrika katolíckej cirkvi od 1720
Katolícki kňazi viedli osobitné matriky zmiešaných manželstiev, ktoré sa zachovali z rokov 1772-1867, 1856-1910, 1914, 1920-1921

 

Ďalšie fragmenty histórie:

Ján Čaplovič - kovačický proces
Pri 90. výročí úmrtia Jána Čaploviča sme si pripomenuli jeho pôsobenie v Záriečí, ale najmä v Kovačici, kde v tzv. kovačickom procese ako slovenský farár bojoval za národnú identitu dolnozemských slovákov.

Prvá kázeň v Záriečí
Dramatizácia historických prameňov súvisiach s prvou kázňou v novovzniknutom tolerančnom zbore zárieckom, ktorú vykonal prvý kazateľ, Juraj Vodička v janíkech stodole.

Spomienka na Jozefa Mišinu
Spomienka na Jozefa Mišinu pri príležitosti 100. výročia narodenia. Jedná sa o prepis príhovoru Igora Mišinu zo služieb Božích v Záriečí.

Vianoce môjho detstva
Spomienka Boženy Peckovej na vianoce, ako ich už dnes nepoznáme.

Ján Geryk
Životopis Jána Geryka, záriečského rodáka a osobnosti slovenského múzejnictva z knižky Katky Daníkovej-Kožúrikovej: Zvykoslovné obrázky Záriečia.

Michal Kuzma
Článok Miroslava Hvožďaru k 120. výročiu narodenia učiteľa a dozorcu Michala Kuzmu.

Pečať cirkvi zárieckej
V archíve farského úradu sa našla pečať cirkevného zboru s rokom 1830.

Ako sa to vlastne začalo?
Začiatok a pokračovanie práce s besiedkou a dorasto vo filiálke Zbora.

Zbora - najstaršia obec púchovskej doliny
Súpis pamätí v rámci projektu Cesty za poznaním púchovskej doliny (organizácia Naša dolina)

Od základného kameňa k posviacke
História výstavby kostola vo filiálke Dohňany-Zbora od položenia základného kameňa k slávnosti posviacky.

Martin Benka v Púchovksej doline
Jednou z významných osobností, ktoré navštívili púchovskú dolinu, bol aj Martin Benka. Z jeho návštev sa zachovalo veľa prác, zachytávajúcich koloryt našej doliny. Najvýpovednejšou informáciou o Benkových návštevách na evanjelickej fare je časť spomienok Igora Peressenyiho, najmladšieho syna záriečskeho farára Samuela Peressényiho.

Jediná kázeň (Jána Smreka v Záriečí)
Ján Smrek ako študent teológie navštívil Záriečie. V jednej z jeho pamätí opisuje návštevu Záriečia a atmosféru dedinskcýh vianoc. Keďže sa smrek nestal kazateľom, bola to jeho "jediná kázeň".

Štefan Mosný: História ev.a.v. cirkevného zboru Lúky (Z doktorskej práce Dejiny hornotrenčianskeho kontuberia)
Štefan Mosný, záriečský farár, si za tému svojej kandidatúry zvolil Históriu hornotrenčianskeho kontuberia. V rámci tejto práce spracoval históriu zborov, ktoré sú dnes katolíckymi farnosťami, ale v minulosti boli evanjelické. Prinášame časť o histórií Lúckej cirkvi.

Igor Peressényi: Album spomienok (vybrané kapitoly) (2011)
Najmladší syn farára Samuela Peressényiho v roku 2011 vydal vlastným nákladom Album spomienok. Samostatnú kapitolu venoval spomienkam na detstvo v Záriečí. Jeho spomienky majú veľkú výpovednú hodnotu o živote v púchovskej doline v predvojnovom období.

Samuel Peressenyi v spomienkach svojho vnuka Petra Peressenyiho (Záriecké zvony 10/2010)
Architekt Peter Peressényi je vnukom záriečského farára. Pre časopis Záriecké zvony pripravil príspevok o svojom starom otcovi.

Správa o úmrtí Pavla Brtiša - záriečskeho kostolníka (Ev. posol 1965)
Rodina Brtiškovská bola desiatky rokov správcom kľúčov od zárieckého kostola. Pri umrtí Pavla Brtiša vyšiel v roku 1965 článok v Evanjelickom posli o jeho živote.

Rozlúčka s ThDr. Štefanom Mosným (Ev. posol 1979)
Štefan Mosný, ktorý pôsobil vo funkcií farára v rokoch 1945-1958, vynikal svojim typicky tvrdým-myjavským nárečím. Starší si spomínajú na jeho ortodoxne luteránskeho ducha. Zo Záriečia odchádza do Dovalova, kde pôsobí až do svojej smrti.

Funkcionári cirkevného zboru (Zo zborovej kroniky, do roku 2010)

Historia spevokolov Záriečia (z bc. kvalifikačnej práce Zuzany Mikolášikovej, 2011)

História novej fary (prepis príhovoru p.farára Mišinu pri posviacke novej fary, 1974)

Juraj Boško - rodák zo Záriečia (spomienka na nášho rodáka, kantora z Brezna)

Spomienky Jozefa Laku na kantorskú službu (z osobných materiálov zárieckého kantora)
Jozef Lako patril ku kantorom, ktorí popri vedení spevu na službách Božích rozvíjali ako učitelia spev folklórny. Tým silne podporoval synergiu speváckych daností miestnych ľudí. Jeho osobné záznamy prinášajú pohľad na cirkevný zbor a život v doline počas jeho pôsobenia.

Spomienka na Ondreja Ševelu - zborového dozorcu (spomienky jeho dcéry Zuzany Máhrikovej rod. Ševelovej)
Ondrej Ševela nastúpil do hodnosti zborového dozorcu po Jánovi Ursínym, ktorý bol skôr čestným dozorcom. Ondrej Ševela nastúpil do funkcie ako horlivý a oddaný pracovník na Pánovej vinici. Na jeho život si zaspomínala jeho dcéra, Zuzana Máhriková.

Ján Ursíny (zborový dozorca) - 115. výročie narodenia (správa z ecav.sk 2011)

Gustáv Stanek (spomienka pri 100. výročí narodenia, 1983)

Osobnosti - rodáci zo Záriečia (spracované - november 2011)

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla